За професионалисти - Огнезащита на стоманени конструкции с «А90»

01/04/2018

Според действащите в страната строително - технически норми, има изисквания за необходимата граница на огнеустойчивост, която трябва да имат отделните елементи и конструкции, в зависимост от това, къде се използват. Стандартните изисквания са за 15, 30, 45, 60, 90 и 120 min на неносещи и носещи конструктивни елементи.

Един от съвременните способи за защита от пожар на стоманени строителни елементи е обработката им с т.нар. набъбващи покрития. Те се нанасят като обикновени бои, но при повишаване температурата на основата над 200°С, тя започва да набъбва, като увеличава обема на покритието над 25 пъти. По този начин боята удължава във времето носещата способност на стоманените конструкции. Това се прави с цел осигуряване на време за евакуацията на хората, намиращи се в сградата и на време за извършване на спасителни и пожарогасителни действия, като се гарантира запазването на  здравето и живота на хората.

За влагане в строителството на огнезащитни бои и състави е необходимо издаването на Становище от Национална служба «Пожарна и аварийна безопасност» при МВР. Становището се издава на база протоколи от проведени изпитвания за определяне на пожарните характеристики на продукта. В него се описва сферата на приложение на състава и нормативната база, изискванията на която са удовлетворени от продукта.

От 2005 год., фирма „АТРИ” ООД предлага на българския пазар набъбващо покритие «А90» за огнезащита на стоманени елементи в строителството. Покритието е производство на фирма Аитон Ричерки – Италия и е сертифицирано за огнеустойчивост до 120 минути за натоварени греди и колони типове I, Н, правоъгълни и кръгли кухи сечения. Огнезащитната боя А90 е  разрешена за използване в Република България със становище на  НСПАБ при МВР. Становището е издадено въз основа на Протокол за изпитвания, издаден от Противопожарна изпитвателна лаборатория PAVUS asа, Чешка Република. Изпитванията са направени в пълно съответствие с изискванията на Европейска норматива ENV 13381-4:2002 (E).

Боята е предназначена за вътрешно и външно приложение, върху предварително грундирани носещи стоманени конструкции /колони, греди, столици и т.н./, експлоатирани в среда с повишена пожароопастност.

Основни предимства на А90:

  1. С това покритие могат да се защитават всички видове конструктивни стоманени елементи: I, H, правоъгълни и кръгли кухи профили, тъй като изпитванията са направени върху всички тях;
  2. Изпитанията са проведени върху много широка гама от профили – с фактори на масивност от 60 до 434 м-1. Това позволява да се защитават почти всички конструктивни елементи на даден строителен обект;
  3. Изпитанията са проведени по последните действащи Европейски нормативи и са валидни за целия ЕС.
  4. Актуално становище на НСПАБ при МВР, което ни дава възможност да работим на територията на РБългария, без ограничение на срока на валидност;
  5. Предлагаме цялостна система за огнезащита, която включва грунд, огнезащитна боя и защитно финишно покритие (за външни повърхности или при агресивна експлоатационна среда);
  6. За вътрешни повърхности не е необходимо да се нанася защитно финишно покритие. При агресивни експлоатационни среди или за външни повърхности, се препоръчва нанасяне на защитен слой   хлоркаучукова боя – Sinclor. Произвежда в цялата цветова таблица RAL, което дава възможност да се постига и много добър краен естетически ефект на цялата система
  7. Боята се нанася много лесно чрез пръскане или ръчно - с валяк и четка и не изисква специална квалификация на персонала. Изисква се само контрол от специалист по време на нанасянето и при контролните замервания при приемане на обекта;
  8. Боя А90 не съдържа вредни вещества и не отделя токсични вещества вредни за човека, растенията и животните. Отговаря на изискванията на Регламент REACH за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС); .

Разходът за постигане на огнезащитен ефект 30, 45, 60, 90 или  120 минути  зависи от т.н.  “фактор на масивност”, представляващ отношението на нагряваната повърхнина на строителния елемент  към неговия обем  (Hp/V,  m-1 ). Този разход се изчислява за всеки конкретен случай и се движи в много широки граници от 0,550 до 4,500кг/кв.м.

Боята може да бъде използвана за защита на големи промишлени и граждански  помещения, изградени от стоманени носещи конструктивни елементи като: производствени помещения, складове, супермаркети, шоуруми, ресторанти, дискотеки, кина, театри, училища, болници, летища, метростанции, евакуационни стълбища и др.

​​​​​​​

 

Галерия