ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на онлайн магазин www.atribg.com

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1. (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Атри ЕООД, със седалище и адрес на управление в България, град София, бул. „Я.Сакъзов“ №18, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121299911, наричано по-долу „ТЪРГОВЕЦ“, и потребителите, наричани по-долу „КЛИЕНТИ“ на онлайн магазина www.atribg.com, наричан по-долу „онлайн магазин“ или www.atribg.com .

(2) Настоящите Общи условия представляват рамков договор за покупко-продажба на стоките, предлагани за продажба в онлайн магазин www.atribg.com, между Атри ЕООД и лицето, което е изявило по електронен път, в уебсайта www.atribg.com, съгласие с условията на покупката, наричано по-долу КЛИЕНТ.

(3) При осъществяване на достъп и използване на информационните и търговски услуги, предлагани на уебсайта www.atribg.com, при извършване на Поръчки или заплащане на стоки, предлагани от онлайн магазина, КЛИЕНТЪТ заявява, че е запознат и се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

(4) С приемането на настоящите Общи условия, КЛИЕНТЪТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба, съобразно предвиденото в Политиката за поверителност и защита на лични данни, наричана по-долу Политика за поверителност, публикувана на уебсайта www.atribg.com  и тук. 

(5) Настоящите Общи условия са достъпни по всяко време в Интернет на адрес: www.atribg.com/politika-na-lichni-danni откъдето могат да бъдат изтеглени и отпечатани.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Търговеца: Атри ЕООД.
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, област София-град, Столична община, бул. Янко Сакъзов №18
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за кореспонденция и отправяне на жалби от потребители: гр. София, област София-град, Столична община, гр. София 1517, ул. „Проф. Б.Цонев“ № 2, партер. Имейл адрес: atri@abv.bg; shop@www.atribg.com
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 130006992
 5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG130006992
 6. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-518

факс: 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02/933 0565

факс: 02/9884218

Телефон на Клиента: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ДЕФИНИЦИИ

www.atribg.com е уебсайт за електронна търговия, достъпен чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащ файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Договор от разстояние или само „Договор“ е договор сключен от търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие на Търговеца и Клиента, чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Лични данни представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Клиент – съгласно настоящите Общи условия означава всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на Уеб–сайта и/или желае чрез съответната форма поместена на Уебсайта и по предвидения за това ред да закупи Стока или услуга предлаган от Търговеца посредством Уебсайта.

Профил – раздел от уебсайта, който съдържа информация, която Клиентът предоставя при регистрация, с попълване на регистрационен формуляр, и която се съхранява от онлайн магазина с цел обслужване. Профилът включва имейл и парола, избрани от КЛИЕНТА, предоставящи му достъп до всички стоки и услуги, предлагани от уебсайта www.atribg.com, както и възможност за обмен на информация с ТЪРГОВЕЦА съдържащ информация за историята на някои от действията му в уебсайта (поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът носи отговорност за вярността, пълнотата и актуалността на въведената информация.

Списък с желани продукти – секция в Профила, в която Клиентът може да добавя Стоки, от които се интересува.

Количка е секция в Акаунта, която позволява на Клиента да добавя Стоки, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.

Поръчка е електронен документ, представляващ комуникационна форма между уебсайта на Търговеца и Клиента, чрез който Клиентът заявява намерението си за купуване на предварително избрани от него Стоки от уебсайта. За поръчки се считат единствено заявките с адрес на доставка на територията на Република България и тази на Европейския съюз.

Стока/Продукт  съгласно настоящите Общи условия означава всяка стока и/или услуга, която се предлага от Търговеца на Клиента посредством уебсайта.

Директен маркетинг означава предлагане на стоки и/или услуги на КЛИЕНТИ на онлайн магазина чрез рекламно-информационни съобщения за кампании и промоции и/или бюлетин по електронна поща, телефон, чрез публикации в Уебсайта или по друг начин.

Търговски съобщения - Рекламно-информационни съобщения за кампании и промоции и/или „Бюлетин“ изпращани по електронен път чрез електронна поща, по телефон, чрез публикации в Уебсайта, SMS или по друг начин и предназначени за периодично информиране на Клиентите за предлаганите от Търговеца стоки и услуги, нови стоки, промоции, намаления или друг вид кампании, както и новини за Търговеца, за неговите търговски марки и дейност,

Транзакция – действието от страна на Търговеца по възстановяване на платена от Клиента сума в резултат  на отказ от поръчката, осъществявана единствено по банков път.

Техническа информация – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

Продажна цена е крайната цена за бройка или определено количество стока, включваща данъка върху добавена стойност и всички други изисквани по закон данъци и такси.

Промо-код е произволна комбинация от букви, цифри и символи, даваща право на Клиента да ползва фиксирана и/или процентна отстъпка от стойността на Поръчката или отделни стоки. Промо-кодът се предоставя от Търговеца на Клиента при определени условия, посочени в онлайн-магазина www.atribg.com , чрез електронно съобщение на посочен от последния електронен адрес или чрез публикуване на този код в интернет пространството и/или социалните мрежи. Промо-кодът може да се използва еднократно, в периода на неговата валидност и не може да се комбинира с други отстъпки и промоции/намаления, обявени в онлайн-магазина www.atribg.com .

Лоялен клиент е програма, предназначена за редовните клиенти на фирмата и има за цел да им даде възможност да получават специални търговски отстъпки, които се определят на базата на покупателната им активност, както и предимството първи да научават за най-новите и промоционалните продукти.

Съдържание

 • цялата информация на Сайта, която е достъпна, чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Търговеца, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител на Атри ЕООД на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Търговеца в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Търговецът има сключени под някаква форма партньорски договори;
 • данни относно Търговеца.

 

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3. Www.atribg.com  е електронен магазин, достъпен на адрес в интернет www.atribg.com, на който се извършва търговия с широк асортимент от лакобояджийски Стоки и инструменти (наричани за краткост „Стоките“), чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Атри ЕООД в онлайн магазина стоки, а именно:

 1. Интериорни бои
 2. Екстериорни бои
 3. Термо бои и мазилки
 4. Декоративни подови покрития
 5. Декоративни бои и мазилки
 6. Бои, лакове, грундове за метал и бетон
 7. Покрития за дърво
 8. Специални бои
 9. Огнезащитни бои за метал и дърво
 10. Инструменти

 

Чл. 4.  (1) Потребителите имат право да сключват договори за покупко-продажба чрез уебсайта на Атри ЕООД, достъпен на адрес в интернет www.atribg.com, включително следното:

 1. Да извършат регистрация, създаване на Профил за разглеждане и покупка на уебсайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат Стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Атри ЕООД договори за покупко-продажба и доставка на Стоките;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез онлайн магазина;
 5. Да получават информация за нови Стоки, предлагани от Атри ЕООД;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори чрез уебсайта;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, чрез интерфейса на уебсайта в Интернет.
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

(2) Всяко лице може да се ползва от предоставените от Търговеца, чрез онлайн магазина www.atribg.com, информационни услуги и/или да закупува стоките, предлагани в него, при спазване на настоящите Общи условия.

(3) Стоките, които се намират в онлайн магазина www.atribg.com  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен каталог, описващ Номенклатурата на Търговеца.

(4) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта www.atribg.com.

Чл. 5. Търговецът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, в потребителското или търговското право, критерии и условия.

Чл. 6. (1) КЛИЕНТИТЕ сключват договор за покупко-продажба от разстояние на стоките, предлагани в онлайн магазина на Атри ЕООД на интернет адрес: www.atribg.com.

(2) Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина.

(3) По силата на сключения с КЛИЕНТА договор за покупко-продажба на стоки в онлайн магазина www.atribg.com, ТЪРГОВЕЦЪТ прехвърля или се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността върху стоките, поръчани чрез интерфейса на онлайн магазина и да организира доставката им.

(4) По силата на сключения договор, КЛИЕНТЪТ заплаща или се задължава да заплати на ТЪРГОВЕЦА цената на доставените стоки в сроковете и при условията, определени в онлайн магазина www.atribg.com  и настоящите Общи условия, да заплати разходите за доставката и да получи стоките на посочения от него адрес на доставка.

(5) Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина www.atribg.com,  да извършват регистрация, да правят поръчки и да сключват договори за покупка на стоки. С регистрирането си в онлайн магазина и/или с финализиране на поръчка на стоки, публикувани в онлайн магазина www.atribg.com КЛИЕНТЪТ декларира, че е пълнолетно и дееспособно физическо лице.

(5) Цените на стоките са обявени от ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина www.atribg.com.

(6) Цената на пощенските и/или транспортните разходи за доставка на стоките се определя отделно и изрично от цената на стоките, като КЛИЕНТЪТ се уведомява за това във всеки конкретен случай.

Чл. 7. (1) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ в онлайн магазина www.atribg.com  се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия, и се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от КЛИЕНТИТЕ при извършване на регистрация, ако същите са въвели съответния имейл и парола за достъп или са попълнили електронния формуляр за Поръчка на стоки.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 8. (1) За да използва www.atribg.com  за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, КЛИЕНТЪТ следва да направи регистрация в уебсайта www.atribg.com, като въведе избрани от него имейл адрес и парола за отдалечен достъп, като по този начин създаде свой Профил в уебсайта, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез извършване на онлайн регистрация в уебсайта, съобразно посочената в него процедура.

(3) Регистрацията на Профил в онлайн магазина www.atribg.com  е напълно доброволна и безплатна.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутона  „Регистрация“, Клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) При създаването на Профил Клиентът попълва в електронен формуляр своите лични данни – име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес и други данни, като избира и Парола за достъп. КЛИЕНТЪТ следва задължително да попълни данните в полетата, отбелязани като задължителни. Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни и при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

(5) Преди попълване на данните в регистрационния формуляр и натискане на бутона Регистрация, КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(6) При заявяване на поръчка, същият предоставя точни данни за извършване на доставката: име, фамилия, точен адрес или офис на куриерска фирма, телефонен номер;

(7) Атри ЕООД си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител до реализиране на Поръчка, ако сметне, че това би било в ущърб на Атри ЕООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се свърже със служител на Атри ЕООД или на shop@atribg.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Атри ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

(8) КЛИЕНТЪТ може да управлява своя Профил в уебсайта www.atribg.com, а именно:

 1. Да види историята на направените от него поръчки.
 2. Да проследява статуса на своите поръчки.
 3. Да променя или допълва регистрираните от него адреси и данни.
 4. Да повтори вече направена от него поръчка.
 5. Да преглежда и променя списъка с „Желани продукти“.

(9) Потвърждение на поръчката. Направената поръчка поражда действие между страните след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на електронно съобщение до предоставения от Клиента имейл адрес за кореспонденция. Създава се Профил на КЛИЕНТА и между него и ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения за поддържане на профил.

(10) При извършване на регистрацията КЛИЕНТЪТ се задължава да използва своята действителна самоличност и да предостави верни и актуални данни, като носи отговорност за тяхната истинност и изчерпателност. КЛИЕНТЪТ се задължава при промяна, своевременно да актуализира данните в регистрацията си. При посочване на неактуални, неверни, непълни и/или неточни данни за собствено и фамилно име, имейл, електронен и пощенски адрес и/или телефон при регистрацията, за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчка, извършена от регистриран Потребителски / Клиентски Профил и той не носи отговорност за неточно изпълнение на договора. Наред с това, ТЪРГОВЕЦЪТ има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на КЛИЕНТА и достъпа до неговия Потребителски/ Клиентски профил.

(11) КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за запазването в тайна на неговия Имейл и Парола, които го идентифицират при използването на онлайн магазина www.atribg.com, както и на личната информация в неговия Профил, вкл. име, фамилия, адрес, телефон, имейл, и др. КЛИЕНТЪТ е изцяло отговорен за всички вреди, възникнали за него, за ТЪРГОВЕЦА или за трети лица, поради неправомерно използване на неговите Имейл и Парола за достъп. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и парола, КЛИЕНТЪТ следва незабавно да уведоми ТЪРГОВЕЦА с цел преустановяване на достъпа до лична информация на КЛИЕНТА и избягване на неправомерни действия с неговия Профил.

(12) Като регистрира Профил в онлайн магазина www.atribg.com , КЛИЕНТЪТ се съгласява да бъде адресат и да получава рекламно-информационни съобщения за промоции и кампании, изявления и/или бюлетин чрез уебсайта, по електронна поща, по телефон, чрез SMS или по друг начин, за маркетингови и статистически проучвания и анализи на ТЪРГОВЕЦА и популяризиране на неговата търговска дейност и търговски марки, включително за целите на директния маркетинг. КЛИЕНТЪТ има право по всяко време да се откаже от получаването на посочените съобщения и/или известия като изпрати имейл с такова съдържание на shop@atribg.com .

(13) КЛИЕНТЪТ има право по всяко време да изтрие своя Профил, като изпрати имейл с такова съдържание на shop@atribg.com. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен, в най-кратък срок след получаване на имейла, да изтрие регистрацията на КЛИЕНТА от базата данни на уебсайта www.atribg.com. С изтриването на Профила, всички лични данни на КЛИЕНТА се заличават от базата данни на уебсайта www.atribg.com, с изключение на данните за неговите Поръчки и реализирани покупко-продажби на стоки, както и на документите, свързани с тях.

(14) www.atribg.com идентифицира КЛИЕНТА чрез съхранение в лог-файловете на сървъра на www.atribg.com  на IP адреса на КЛИЕНТА и на всяка друга информация, необходима за възпроизвеждане на изявленията му на сайта (за приемане на Общите условия, за направена Поръчка и др.).

 

VІ. ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) КЛИЕНТИТЕ използват интерфейса на уебсайта www.atribg.com, за да сключват договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина www.atribg.com.

(2) Страни по договора за покупко-продажба на стоките в онлайн магазина www.atribg.com са Атри ЕООД, от една страна и от друга – всеки КЛИЕНТ, индивидуализиран съобразно данните, предоставени при регистрацията на неговия Профил и/или при генерирането на Поръчка на стоки.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ включва в уебсайта технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Чл. 10. (1) Клиентите сключват договора за покупко-продажба на артикулите на Атри ЕООД по следната процедура:

 1. Влизане в системата за извършване на поръчки в онлайн магазина atribg.com ;
 2. Избиране на една или повече от предлаганите от Атри ЕООД стоки и добавянето им към виртуалния списък с артикули за покупка („количка“), с посочване бройка за закупуване;
 3. Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
 4. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Клиента като страна по договора;
 5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 6. Избор на начин на доставка;
 7. Избор на начин и момент за плащане на цената.
 8. Предоставяне на данни за фактура – по избор;
 9. Потвърждение на поръчката;
 10. Получаване на имейла на Клиента потвърждение с детайлите на направената поръчка;
 11. Потвърждение на Поръчката с натискане на бутон „Потвърждавам поръчката” в получения имейл.

(2) Поръчката се счита за изпратена с попълване на електронен формуляр за поръчка, съдържащ данни за получателя на доставката, телефон и/или имейл за връзка, адрес на доставка, начин на доставка и плащане, параметри на поръчаната стока (номенклатурен номер, наименование на стоката, размер, цвят, количество и цена), и натискане на виртуалния бутон „Поръчай“.

(3) С натискане на бутон „Поръчай“, КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да заплати цената на поръчаната стока и цената на пощенските и транспортни разходи за доставката, както и да получи стоката на посочения от него адрес на доставка.

(4) При получаване на Поръчката, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на посочения от КЛИЕНТА имейл съобщение, с което потвърждава приемането на Поръчката. В Потвърждението от ТЪРГОВЕЦА се посочват номер на поръчката, дата и час, в който е направена, поръчаната стока, нейната цена, разходите по доставката, избрания начин на доставка и плащане и приложени отстъпки.

(5) Потвърждението от ТЪРГОВЕЦА до Клиента съдържа цялата информация, която е приложима, по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, освен ако ТЪРГОВЕЦЪТ е предоставил тази информация на КЛИЕНТА на траен носител преди сключване на договора.

(6) Договорът за покупко-продажба на стоките, публикувани в онлайн магазина www.atribg.com  се счита за сключен с изпращането на имейл със заглавие „Потвърждавам” от Клиента до Търовеца. От този момент страните се считат за обвързани с условията на конкретната поръчка и с настоящите Общи условия.

(7) Всички поръчки за доставка на стоки, направени чрез онлайн магазина www.atribg.com, са свързани със задължение за плащане от страна на КЛИЕНТА на цената на стоките, както и със задължение за плащане на разходите по тяхната доставка и др., съобразно условията за доставка и плащане на онлайн магазина.

(8) ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена Поръчка без да носи отговорност за това, ако по определена причина същата не може да бъде изпълнена. При липса на складова наличност от заявената от КЛИЕНТА стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или по телефон. В случай, че цената на заявената стока е била платена по сметката на ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ може да избира между възстановяване на заплатената сума и заместваща поръчка.

 

VІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТЪТ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоки, независимо че са заявени с едно електронно изявление и са избрани от един списък със стоки.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на КЛИЕНТИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че КЛИЕНТЪТ има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на КЛИЕНТА.

Чл. 12. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, КЛИЕНТЪТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата си.

Чл. 13. КЛИЕНТЪТ може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на Поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

VІІІ. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 14. (1) Правилата на настоящия раздел се прилагат единствено спрямо КЛИЕНТИ, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в сайта www.atribg.com, може да се направи извод, че са ПОТРЕБИТЕЛИ по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно правата на потребителите.

(2) Преди КЛИЕНТИТЕ да бъдат обвързани с договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина www.atribg.com, ТЪРГОВЕЦЪТ следва да им предостави, по ясен и разбираем начин, информацията по чл. 47 от Закона за защита на потребителите.

(3) КЛИЕНТИТЕ се съгласяват цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация да им бъде предоставяна чрез интерфейса на онлайн магазина www.atribg.com или чрез електронна поща.

 

ІХ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКИТЕ

Чл. 15. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина, са определени в информационната страница на всяка стока в уебсайта www.atribg.com.

(2) Информацията за стоките в уебсайта www.atribg.com е разпределена по категории и подкатегории.

(3) Според своето естество, стоките са представени с изображение, цена, наименование и кратко описание, целящо да подпомогне КЛИЕНТИТЕ при извършване на информиран избор за закупуването им. Ако КЛИЕНТИТЕ имат нужда от допълнителна информация относно основните характеристики, материала, качеството или начина на употреба на стоките, могат да се свържат с ТЪРГОВЕЦА на неговия адрес за контакт, телефон или на имейл: shop@atribg.com.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ поддържа точността на информацията за стоките и услугите, предоставени от онлайн магазина, но не претендира за пълна изчерпателност и не носи отговорност за неточности и несъответствия в описанията или изображенията на стоките, които не се отнасят към техни основни характеристики, а имат само илюстративен и насочващ характер.

(5) Ние полагаме всички усилия да покажем максимално точно цветовете на продуктите, които предлагаме  в онлайн магазина. Тъй като цветовете, които виждате на вашия монитор зависят от самия монитор ние не може да гарантираме, че той ще покаже реалните цветове.

 

Х. ЦЕНА НА СТОКИТЕ

Чл. 16. (1) Цената на стоките в онлайн магазина www.atribg.com е посочена в български лева, включва ДДС и НЕ ВКЛЮЧВА цената на пощенските и/или транспортните разходи за доставка.

(2) Цената на пощенските и/или транспортните разходи за доставка се определя автоматично, съобразно теглото и/или обема на поръчаните стоки по фиксирани тарифи на куриерските фирми „Еконт Експрес“ ООД и „Спиди“ АД, публикувани съответно на техните интернет адреси, посочва се отделно в Поръчката и се начислява при определяне на общата крайна цена за плащане.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ може да определи условия за извършване на безплатна доставка при поръчки на стоки над определена сума, които публикува в уебсайта www.atribg.com.

(4) Информацията, предоставяна на КЛИЕНТИТЕ по този член, е актуална към момента на визуализацията й в уебсайта www.atribg.com  преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя по всяко време и без предизвестие до КЛИЕНТИТЕ информацията за стоките, публикувани в онлайн магазина и техните цени, като всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта www.atribg.com. Измененията в цената не засягат стоки, платени от КЛИЕНТИТЕ преди датата на актуализацията.

(6) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да предоставя отстъпки за стоките, предлагани в онлайн магазина, съгласно изискванията на българското законодателство и по правила, публикувани в уебсайта. Отстъпките могат да се предоставят под различни форми, като ваучери, промо-кодове, промоции, кампании, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на клиентско проучване и др. Различните видове отстъпки не могат се комбинират при поръчка на една стока.

 

ХІ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 17. (1) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да приема авансово плащане за сключените чрез онлайн магазина www.atribg.com  договори за покупко-продажба на стоки.

(2) КЛИЕНТЪТ избира самостоятелно дали да заплати на ТЪРГОВЕЦА цената на стоките, публикувани в онлайн магазина www.atribg.com, преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на КЛИЕНТА е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне на сумата по банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА.

(4) Независимо от избрания начин за плащане, всички плащания се извършват само в български лева.

Чл. 18. В случай на плащания по банков път, Търговецът не носи каквато и да е отговорност за каквито и

да е разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута в случаите, в които валутата е различна от BGN.

Чл. 19. Издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на сключване на договора за покупко-продажба. След изтичане на този срок Атри ЕООД няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Чл. 20. Клиентът може да плати цената на стоката по един от следните начини:

 1. За доставка на стоки на адрес на територията на Република България:

- плащане при получаване на стоката чрез „пощенски паричен превод“(наложен платеж) – плащането се извършва в брой, директно на куриера, доставил стоката. Ако куриерът притежава мобилен терминал за извършване на плащания с банкова карта, КЛИЕНТЪТ може да плати общата крайна цена на стоката и с кредитна/дебитна карта. В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал да получи стоката си от офис на куриерската фирма, плащането се извършва в избрания офис. При доставката Клиентът получава от куриера фактура/касова бележка и заплаща посочената в нея дължима продажна цена на Стоките и стойността на доставка на поръчката;

- С банков превод по банкова сметка на Търговеца. Данните за банковата сметка се получават на посочения от Клиента имейл адрес. При използване на този метод на плащане, поръчките се изпълняват след получаване на плащането по банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА. При потвърждаване на поръчката, Клиентът получава на своя имейл адрес специално генериран уникален номер на поръчката, който Клиентът, наред с друго, следва да посочи като основание при извършване на превода на сумата по банковата сметка.

- В брой или с кредитна/дебитна карта при получаване на Стоките в магазина на АТРИ.

 1. За доставка на стоки на адрес в страни, членки на Европейския съюз, извън Република България:

- плащане по банков път – цената на стоките се заплаща предварително по банков път, заедно с цената на пощенските и транспортни разходи за доставката. Ако доставката е извън границите на Европейския съюз КЛИЕНТЪТ следва да заплати допълнително и всички вносни мита, митнически и др. такси, при достигане на стоката в съответната страна (ако такива са дължими).

 

ХІI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. Атри ЕООД организира доставката и предаването на Стоките на Клиента от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

Чл. 22. Атри ЕООД има право да откаже да изпълни заявена от Клиента Поръчка, без да носи отговорност, за което следва да уведоми последния в срок до 7 (седем) работни дни от настъпване на някое от следните обстоятелства:

 1. Непостъпило плащане по проформа фактура в срок от 7(седем) работни дни от датата на издаване на проформа фактурата, без значение причините за това;
 2. предоставените от Клиента данни в онлайн магазина са непълни и/или грешни;
 3. Куриерът е направил три неуспешни опита да достави поръчаната от Клиента Стока на посочения от него адрес за доставка.

 

XIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Чл. 23. Условия на доставка

- Потвърдените Поръчки се обработват, опаковат и доставят от склада на Атри ЕООД допосочения от Клиента адрес на доставка чрез куриерски фирми „СПИДИ“ АД или „ЕКОНТ Експрес“ ООД

- Доставките, чиято цена е включена в цената на Стоките, се изпълняват чрез куриер, избран от Атри ЕООД

- Стоките се получават от Клиента лично срещу подпис, като пратките се доставят до входа на сградата. При получаване на Стоките на Клиента се предоставят и следните документи: касова бележка и/или оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желаниe от страна на Клиента), товарителница, информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 24. Цена на доставката 

(1) При поръчка на стойност по-ниска от 420 лв., цената на доставката не е включена в цената на Стока и Клиентът следва да заплати допълнителна такса за доставка, освен Продажната цена.

(2) При поръчка на стойност по-висока или равна на 420 лв., цената на доставката е включена в цената на Стокаите и Клиентът не следва да заплаща нищо допълнително, освен Продажната цена. В този случай доставките се изпълняват чрез куриер, избран от Атри ЕООД.

(3) В случаите на отказ от поръчката, разходите свързани с уведомяването на Търговеца и изпращането обратно на Стоката са изцяло за сметка на Клиента.

(4) Онлайн магазинът www.atribg.com  не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

Чл. 25. Срок на доставката

- Наличните на склад в София Стоки се доставят за територията на РБългария в срок от 5 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на поръчката. При извършване на поръчка след посоченото работно време, в почивни и празнични дни, срокът за доставка започва да тече от първия работен ден.

- В дните от понеделник до петък в рамките на работното време, след като изпратите Вашата поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от вас имейл адрес. В този имейл има бутон „Потвърждавам поръчката”, след натискането му се генерира имейл към Търговеца, в който като „Тема” пише „Потвърждавам”. Стоки се изпращат само след получаване на този имейл от Търговеца.

- Поръчка направена в работен ден след посоченото работно време, в почивни и празнични дни, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.

- За Стоки по заявка за доставка и за цвят по мостра, каталог и др., които не се поддържат на склад, срокът за доставка е 20/двадесет/ работни дни от датата на получаване на плащане по проформа фактура.

- Поръчка с избран начин на плащане чрез „банков превод“ започва да се обработва след постъпване на средствата по банковата сметка на Търговеца. Доставките се извършват в рамките на пет работни дни след получаване на сумата в банковата сметка на Търговеца.

- Във всички случаи Атри ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 10 (десет) работни дни. В случай, че се наложи срокът да бъде удължен с повече от 10 работни дни, Атри ЕООД уведомява за това Клиента.

- Възможно е разумно удължаване на срока за доставка по време на официални празници, акции, намаления и/или почивни дни, както и при доставка на стоки извън територията на Република България, но максималния срок е не повече от 30 дни от датата на потвърждаване на Поръчката.

- В случай, че към датата на направена и обработена поръчка някоя от Стоките не е налична и Търговецът не може да достави Стоката в посочените по-горе срокове за доставка или вече не предлага поръчаната от Клиента Стока, служител на Търговеца ще се свърже с Клиента на посочения от него телефон за контакт и/или на посочения от него имейл адрес във възможно най-кратък срок с цел уточняване на действията, които са допълнително необходими за изпълнение на поръчката или замяна на Стоката. В случай, че Клиентът не желае да получи поръчаната от него Стока извън посочените срокове за доставка или не желае да замени поръчаната от него Стока с друга, то Търговецът има право да откаже поръчката, за което уведомява Клиента на посочения от него имейл адрес. При плащане по банков път Атри ЕООД възстановява платената от него сума в срок до 14 работни дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си по договора по посочена от Клиента банкова сметка.

- В случай, че Клиентът е посочил неточни или неверни данни за доставка – имена, имейл, адрес за доставка и пощенски код, телефон за контакт, които възпрепятстват извършването в срок на доставката от страна на Търговеца, то Търговецът ще положи разумни усилия с оглед обстоятелствата, за да свърже с Клиента за уточняване и верифициране на коректните данни, необходими за извършване на доставката. В този случай, максималният срок за извършване на доставката ще бъде увеличен с времето необходимо за свързване и верифициране на коректните данни.

- В случай, че в рамките на срока за доставка Търговецът не може да намери Клиента на посочения от него адрес или трето лице, посочено от Клиента, което да получи и приеме от негово име Стоката и не може да се свърже с него на посочените от Клиента телефон за контакт и имейл адрес, то Клиентът следва допълнително да потвърди на посочените телефони за контакт с Търговеца желанието си да получи Стоката след срока за доставка. В тези случаи, Клиентът следва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка и започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението за повторна доставка.

- В случай, че по вина на Търговеца доставката не може да бъде извършена в рамките на посочения максимален срок съгласно посочения адрес за доставка, то Клиентът има право да се откаже от направената от него поръчка, като в този случай Търговецът дължи на Клиента връщане на пълния размер на цената на Стоката.

Чл. 26. Атри ЕООД не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и при забавяне на доставката от производителите на съответните Стоки.

Чл. 27. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху КЛИЕНТА в момента, в който стоките напуснат склада на ТЪРГОВЕЦА и се предадат на куриера или на друго посочено от КЛИЕНТА лице, изпълняващо транспорта. В случай на загуба или повреда Клиентът може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

Чл. 28. Приемане на Стоките

- Стоката се предава на клиента или на трето лице, посочено от Клиента, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

- В случай, че в рамките на срока за доставка Търговецът не може да намери Клиента на посочения от него адрес или трето лице, посочено от Клиента, което да получи и приеме от негово име Стоката и не може да се свърже с него на посочените от Клиента телефон за контакт и имейл адрес, то Клиентът следва допълнително да потвърди на посочените телефони за контакт с Търговеца желанието си да получи Стоката след срока за доставка. В тези случаи, Клиентът следва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка и започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението за повторна доставка.

(1)  Всички поръчки в онлайн магазина се изпращат с опция за „тест и преглед преди приемане“  на стоката.

(2) При получаване на Стоката, в присъствието на Куриера, Клиентът следва да провери съответствието на изпратената Стока с направената поръчка. Ако има несъответствие той трябва да уведоми за това незабавно Атри ЕООД.

(3) С подписването на разписката за приемане на доставката „без забележки“ Клиентът не може да прави рекламация за липси, нарушена цялост, количествени или видими качествени щети, повреди или несъответствия на стоката. Като клиентът потвърждава, че е получил стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката и стоките съответстват на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(4) Рекламации за липсваща стока или за стока с видим дефект се приема от Атри ЕООД единствено в случай, че е предявена в момента на получаване на Стоките и в присъствието на Куриера, доставил Стоките, за което се съставя протокол, подписан от Клиента и Куриера. В противен случай, Клиентът не може да прави рекламация за липсваща или несъответстваща Стока.

(5) При установени липси на закупените от Клиента Стоки, установени при получаването им, Атри ЕООД изпраща липсващите Стоки за своя сметка.

(6) При липсваща или повредена пратка, Клиентът следва да се обърне към Куриера, който е длъжен да състави констативен протокол и разходите за липсващата или повредена Стока се покриват от куриера.

(7) Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете и условията съгласно българското законодателство.

(8) При подаване на рекламация Клиентът прилага следните документите:

 1. касова бележка и/или фактура;
 2. снимков материал или описание на дефекта;
 3. други документи, установяващи несъответствието на Стоките с договореното.

(9) В случай че Клиентът не предяви рекламация пред Атри ЕООД в законовите срокове, то това се счита за одобрение на Стоките.

(10) Ако при доставяне на стоката, КЛИЕНТЪТ пожелае да я откаже и да не я приеме, транспортните разходи за доставка в двете посоки са за негова сметка.

Чл. 29. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата относно продажбата от разстояние по Закона за защита на потребителите или търговската продажба съгласно Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

Чл. 30. Вземи от магазин

(1) Клиентът има право да извърши поръчка през Сайта, като избере опцията „Вземи от магазин“ от менюто „Начин на доставка”, която му дава възможност Стоките да бъде получени в търговския обект на Атри ЕООД не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на електронното потвърждаване на поръчката.

- В случай че Клиентът заяви поръчка при условията на ал. 1 и при избор за плащане на цената на каса в търговски обект на Атри ЕООД – в брой или с кредитна/дебитна карта, Стоките остават запазени за Клиента в рамките на 24 часа от потвърждаване на поръчката.

- В случаите, когато е избран способ на плащане по банков път, заявената стока може да бъде взета от магазина само след получаване на имейл потвърждение от страна на Атри ЕООД, че сумата по цялата поръчка е постъпила по сметката на Търговеца.

Чл. 32. Получаване на Стоките може да стане само лично на адрес: гр.София, ул. "Проф. Беньо Цонев" № 2, партер, тел. 02-9625538; 0888-477 970 в рамките на работното време: дните от понеделник до петък от 8,30 часа до 12.30часа и от 13.30 часа до 17.00 часа; събота от 9.30 часа до 13.30 часа.

Стоките могат да бъдат получени единствено от лицето, посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност и номер на поръчка. Представянето на документ за самоличност има за цел единствено удостоверяване на самоличността, като не се събират допълнителни лични данни.

 

ХІV. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ЗАМЯНА

Чл. 33. (1) На основание чл. 50 от ЗЗП Клиентът, който е физическо лице и действа в качеството си на потребител, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на онлайн магазина и Приложение № 1 към тези Общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна  на  www.atribg.com и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Cpoĸът започва да тече от датaтa, нa ĸoятo Клиента или тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт Клиента, e влязло във влaдeниe нa cтoĸитe.

(3) Зa дa yпpaжни пpaвoтo cи нa oтĸaз, Клиентът  тpябвa дa  yвeдoми Търговеца по един от следните начини:

- Като Клиентът пoпълни и пoдaдe пo eлeĸтpoнeн път cтaндapтния фopмyляp зa oтĸaз, Приложение 1, или дpyгo нeдвycмиcлeнo зaявлeниe зa oтĸaз нa нaшия уeбcaйт www.atribg.com. Aĸo изпoлзвa тaзи възмoжнocт, Търговецът нeзaбaвнo щe изпpaти пo eлeĸтpoннa пoщa cъoбщeниe зa пoтвъpждeниe нa пoлyчaвaнeтo нa oтĸaзa.

- Можете да използвате приложения Стандартен формуляр за упражняване право на отказ, Приложение № 1 към настоящите Общи условия, който да попълните и изпратите по пощата на адрес: град София, п.к. 1517, ул. “Проф. Беньо Цонев“ №2 или на имейл адрес: shоp@atribg.com.

- Можете да отправите друго недвусмислено писмено заявление, което да изпратите по пощата на адрес: град София, п.к. 1517, ул. “Проф. Беньо Цонев“ №2 или на имейл адрес: shоp@atribg.com.

(4) Зa дa cпaзитe cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa, e дocтaтъчнo дa изпpaтитe cъoбщeниeтo cи oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз пpeди изтичaнeтo нa cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa.

(5) Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Клиента.

(6) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора или да сключат договора – ако предложение за сключването му е отправено от КЛИЕНТА.

Чл. 34. (1) Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 от ЗЗП. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Съгласно чл. 55, ал.2 от ЗЗП, всички разходи по връщането на Стоката от Клиента до Атри ЕООД са за сметка на Клиента.

(3) Стоките се връщат(предават лично или се изпращат), без наложен платеж, на следния адрес на Търговеца: 1517, гр. София, Проф. Беньо Цонев 2, ведно с всички документи, свързани с доставката: касова бележка и/или фактура, приемо-предавателен протокол и др, ако са издадени такива.

(4) До момента на връщане или предаване на стоките на адреса на ТЪРГОВЕЦА по ал. 3, рискът от случайното погиване, загуба или повреждане на стоката се носи изцяло от КЛИЕНТА.

(5) КЛИЕНТЪТ се задължава да полага грижата на добър стопанин докато съхранява получените от ТЪРГОВЕЦА стоки, като осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.1. КЛИЕНТЪТ трябва да върне или изпрати стоките в добър търговски вид, който позволява предлагането им за повторна продажба и носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

(6) Стоката трябва да бъде върната:

- в оригиналната й опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други;

- в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по Стоката като надраскване, счупване и други подобни както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);

- в пълна окомплектовка, така както Стоката е била закупена (в това число всички части, аксесоари и принадлежности, в случай че Стоката представлява комплект от няколко отделни продукта);

- с придружаващата Стоката документация (инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);

- заедно с доказателство за плащането на цената на Стоката.

Чл. 35. (1) При направен отказ от договора от страна на Клиента, Атри ЕООД му възстановява заплатената сума в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Атри ЕООД, по банков път на посочена от Клиента банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания: върнатата и получена от Атри ЕООД стока е в изряден търговски вид, без нарушена опаковка, без смесване и без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба или други обстоятелства.

С цел избягване на съмнение, 14-дневният срок започва да тече от датата на получаването на Стоката от Атри ЕООД, отразена в документите за предаване на Стоката от служител на куриера, извършил доставката.

(2) В случаите на отказ от поръчката, разходите свързани с уведомяването на Търговеца и разходите за  връщане на Стоките са изцяло за сметка на Клиента.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получените суми по банков път, като използва същото платежно средство, използвано от КЛИЕНТА при първоначалната транзакция, освен ако КЛИЕНТЪТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за КЛИЕНТА.

(4) Когато КЛИЕНТЪТ връща стока с право на възстановяване на заплатената сума, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и се възстановява само действително платената от Клиента сума.

Чл. 36. Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ от договора, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без КЛИЕНТЪТ да дължи каквито и да е допълнителни разходи, обезщетения или неустойки. В този случай се счита че, КЛИЕНТЪТ е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието и всички подаръци, които е получил заедно с доставената стока.

Чл. 37. На основание чл. 57 от Закона за защита на потребителите, правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa Клиента или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния;
 2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;
 6. за стоки, които след получаването им от Клиента са били разопаковани по такъв начин, че е нарушен търговския им вид и са изпробвани по начин, който нарушава възможността да бъдат предложени отново на други Потребители в Сайта поради нарушаване на търговския им вид.
 7. в останалите хипотези на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

ВНИМАНИЕ: Не е възможно връщане на оцветени продукти или продукти по индивидуална заявка на Клиента!

Чл. 38. (1) При условията на чл. 33-36 от настоящия раздел, вместо отказ от договора за продажба КЛИЕНТЪТ има право да поиска замяна на стоките с други (заместваща доставка), предлагани чрез онлайн магазина, като изпрати в писмен вид попълнен Формуляр за връщане, замяна и рекламации, Приложение №3 и върне стоката за замяна в оригинална, неотваряна опаковка, като приложи оригиналната фактура или оригиналната касова бележка.

(2) На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП разходите за връщане на стоката обратно до ТЪРГОВЕЦА и за доставката на нова (заместваща) стока до КЛИЕНТА са за сметка на КЛИЕНТА.

 

 ХV. ГАРАНЦИИ

Чл. 38. (1) Търговецът гарантира, че всички продукти, предлагани за продажба в сайта atribg.com, са оригинални и доставени от официалните производители, дори когато са разфасовани в опаковки, различни от оригинално предлаганите от производителя.

(2) Търговецът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба. Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на стоката с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се установи незабавно след предаването й на Клиента.

Чл. 39. (1) При несъответствие на стоката с договора за продажба, КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламация, като поиска от ТЪРГОВЕЦЪТ да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай КЛИЕНТЪТ може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на Клиента е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на Клиента друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 40. (1) Когато стоката не съответства на договора за продажба, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да я приведе в съответствие, в срок от 1 (един) месец от предявяване на рекламацията от КЛИЕНТА.

(2) Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за КЛИЕНТА.

Чл. 41. (1) При несъответствие на стоката с договора за продажба и когато КЛИЕНТЪТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 от ЗЗП, той има право на избор между една от следните възможности:

а) разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

б) намаляване на цената.

(2) Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Клиента.

(3) КЛИЕНТЪТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

Чл. 42. Търговецът не носи отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна употреба или износване, непрофесионално боравене или монтаж. Гаранцията не важи в случай на фактори, които не са свързани с нормалната употреба на продукта, като неспазване на указанията за нанасяне, използване на неподходящи инструменти или забранени от производителите, падания, вода, пожар, неправилна или злоупотреба от страна на Клиента.

Чл. 43. Гаранцията се изключва и за дефекти, които вече са били известни на Клиента по време на покупката.

 

ХVI. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 44. (1) Клиентите, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняват правото си на рекламация по реда, предвиден в глава V, раздел II и раздел III от Закона за защита на потребителите. При упражняване на правото на рекламация Клиентът следва да уведоми Атри ЕООД писмено на shop@atribg.com като използва предоставения Формуляр за връщане, замяна и рекламации, Приложение №3.

(2) Рекламацията може да се предявява също така лично пред ТЪРГОВЕЦА или пред упълномощено от него лице в търговските му обекти или да се изпраща писмено по пощата до адреса на управление на ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 45. При предявяване на рекламацията на стока Клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Чл. 46. (1) При предявяване на рекламация Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и имейл за контакт.

(2) При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. касова бележка и/или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на

стоката с договореното;

 1. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 47.  Ако Клиентът е потребител по смисъла на ЗЗП, рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Чл. 48. (1)Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена в срок от 14 дни от датата на приемане на Стоката от Куриера.

(2) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.

 

ХVII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 49. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ в онлайн магазина www.atribg.com  предприема мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТИТЕ съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Събирането, съхранението и обработването на лични данни, предоставени доброволно от КЛИЕНТИТЕ при използване на услугите и продажба на стоките, предлагани в онлайн магазина www.atribg.com, се осъществява съобразно Политиката по защита на личните данни на „Атри“ ЕООД, наричана по долу Политика за личните данни, достъпна на адрес www.atribg.com.

(3) Въведените от КЛИЕНТИТЕ лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни, като ТЪРГОВЕЦЪТ ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност.

(4) При съгласие с Политиката за поверителност, КЛИЕНТЪТ потвърждава, че е съгласен ТЪРГОВЕЦЪТ да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на КЛИЕНТА за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове.

(5) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ в онлайн магазина www.atribg.com има право да изпраща по всяко време рекламно-информационни съобщения за промоции и кампании към КЛИЕНТА, включително електронен бюлетин и/или предложения за покупка на стоки по електронен път, докато е налице регистрация в уебсайта www.atribg.com и/или съгласие от КЛИЕНТА за получаване на електронни известия в онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА.

(6) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира, съхранява и обработва лични данни за КЛИЕНТА и данни за неговото поведение при използването на онлайн магазина с цел подобряване на предлагането. КЛИЕНТЪТ има право по всяко време да възрази против съхраняването или достъпа до тази информация по предвидените в Политиката за поверителност и защита на личните данни начини.

Чл. 50. (1) Във всеки момент, ТЪРГОВЕЦЪТ в онлайн магазина www.atribg.com има право да изисква от КЛИЕНТА да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина КЛИЕНТЪТ е забравил или изгубил своята парола, може да се възползва от опцията „Генериране на нова парола“, чрез която при въвеждане на имейл адреса, използван при регистрацията получава временен линк за нулиране на старата парола и създаване на нова такава.

 

ХVIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 51. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ТЪРГОВЕЦА едностранно и по всяко време, за което последният уведомява КЛИЕНТИТЕ по подходящ начин.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТЪТ на онлайн магазина www.atribg.com се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо КЛИЕНТА след публикуването им на сайта на ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина www.atribg.com  и ако КЛИЕНТЪТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля, и/или с изричното му приемане от КЛИЕНТА чрез Профила му в сайта на ТЪРГОВЕЦА.

(3) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че всички изявления на ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина www.atribg.com, във връзка с изменението на тези общи условия могат да бъдат изпращани на КЛИЕНТА по имейл или по друг, изрично посочен от КЛИЕНТА начин за комуникация. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 52. ТЪРГОВЕЦЪТ публикува тези Общи условия на адрес: www.atribg.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

ХIX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 53. Настоящите общи условия и договора между КЛИЕНТА и ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина www.atribg.com се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземане или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на КЛИЕНТА в онлайн магазина atribg.com . В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 54. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора за регистрация, ако установи, че КЛИЕНТЪТ използва онлайн магазина www.atribg.com  в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или правила в електронната търговия.

 

XX. ОТГОВОРНОСТ   

Чл. 55. (1)Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако неизпълнението се дължи на „непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

(2) Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Чл. 56. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай на проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 57. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от КЛИЕНТА на трети лица.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на КЛИЕНТА в процеса на използване или неизползване на www.atribg.com  и сключване на договори за покупко-продажба с ТЪРГОВЕЦА.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под Стоките, новините и статиите в онлайн магазина www.atribg.com.

Чл. 58. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за КЛИЕНТА, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е КЛИЕНТА.

 

XXI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 59. (1) Авторските права и всички други права върху интелектуална собственост, съдържащи се в уебсайта www.atribg.com са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за мерките и географските означения и други закони.

(2) Съдържанието на електронния магазин:  търговска марка Атри ЕООД, www.atribg.com,  търговските марки и символи, данните, логата, всякакви графични изображения или надписи, динамичните символи, снимков материал, текстовете и/или мултимедийното съдържание, дизайн и софтуерни кодове на Сайта, са изключителна собственост на Атри ЕООД.

(3) Атри ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензи или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

(4) Зареждането, копирането, възпроизвеждането, предаването, разпространението, съхранението, и изобщо използването на ресурси и съдържание на уебсайта www.atribg.com или части от него под каквато и да е форма, без изричното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА е забранено. КЛИЕНТЪТ няма право да използва уебсайта по начин, който нарушава местен или международен закон, да качва или разпространява материали, които съдържат вируси, рекламен софтуер или компютърни кодове, предназначени да увредят права и интереси на трети лица и ще се тълкува като нарушение на правата на интелектуалната собственост и авторските права върху ресурсите в уебсайта.

 (4) ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на КЛИЕНТА за нормален достъп до предоставените в уебсайта www.atribg.com услуги, като си запазва правото да преустановява достъпа до предоставените услуги и да изтрива по своя преценка информационни ресурси и материали, публикувани в уебсайта си.

Чл. 60. (1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва ресурсите на сайта само за лични нетърговски цели, като спазва ограниченията предвидени в настоящите Общи условия.

(2) Клиентът има право да използва ресурсите на сайта за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Атри ЕООД и само до частта от ресурсите, до начина и степента на използването им, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на ресурсите ще се счита за нарушаване на настоящия договор и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Атри ЕООД, което има право да потърси отговорността на Клиента за това.

Чл. 61. Простото изпращане до Клиента или рефериране към съдържанието на сайта или части от него от страна на Атри ЕООД не се счита за съгласие от страна на Атри ЕООД да позволи на Клиента да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация.

Чл. 62. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие,  дадено от Атри ЕООД.

 

XХII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ         

Чл. 63. Уебсайтът www.atribg.com може да съдържа връзки (линкове) към сайтове, които са собственост и се оперират от трети страни. Връзките към тези сайтове са предоставени единствено с цел удобство на КЛИЕНТИТЕ, като ТЪРГОВЕЦЪТ няма контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание, сигурност, политики за защита на личните данни, наличието на вируси и други вредни компоненти. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди и загуби, възникнали за КЛИЕНТИТЕ в резултат на използването на тези сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез онлайн магазина www.atribg.com .

 

XХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 64. (1) Атри ЕООД полага усилия да поддържа точността на информацията, представена в уебсайта. Въпреки това са възможни технически грешки или пропуски. При съмнение или неяснота, приканваме Клиентите да се обръщат за допълнителна информация към служител на Атри ЕООД.

(2) Всички изображения, поместени на уебсайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Сайта да не отговарят на външния вид на съответната Стока.

Чл. 65. (1) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ в уебсайта www.atribg.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

(2) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 66. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТА уебсайта www.atribg.com , с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 67. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 68. По отношение на търговски сделки между ТЪРГОВЕЦА като продавач и купувачи, имащи качеството на ТЪРГОВЦИ по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, са приложими разпоредбите на Търговския закон. Тези общи условия не следва да се считат общи условия на ТЪРГОВЕЦА спрямо други търговци, по смисъла на чл.298 от Търговския закон.

Чл. 69. КЛИЕНТИТЕ, които имат качество на потребител по смисъла на ЗЗП, имат право да отнасят всички спорове с ТЪРГОВЕЦА, свързани с изпълнението или неизпълнението на задължения, произтичащи от договори за онлайн продажба или предоставяне на услуги към Орган за алтернативно решаване на спорове чрез Платформата за онлайн решаване на спорове (Платформа за ОРС), достъпна на адрес:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Чл. 70. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, Клиенти, които имат качеството на потребител по смисъла на ЗЗП,  могат да отнесат спора за разрешаване в Комисията за защита на потребителите или в компетентния български съд.

Чл. 71. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 72. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти в деня на публикуването им на уебсайта www.atribg.com.

 

Дата на влизане в сила

Версия

01.10.2021 г.

0.1

 

 

 

Пpилoжeниe № 1

Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

Приложение № 6 към чл. 47, ал.1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

от Закона за защита на потребителите

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До „Атри” ЕООД, ЕИК 121299911

ул. „Проф. Беньо Цонев“ №2

1517 София

тел. 02-9625538

имейл: shоp@atribg.com

 

От ……………………………………….......................................…………………………………………….

(три имена на потребителя)

Адрес: ……......................................…………………………………………………………………………..

Тел.: ...............................................................e-mail:............................................................................

Банкова сметка за възстановяване на суми:

IBAN: ……………………………………………

BIC: ……………………………………………...

Титуляр: …...........................................................................................…………………………………….

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….........…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

(описание на стоките)

Заявени с поръчка номер ………………......……. от дата …………………………………….

Доставени на дата ……………………………………………………

Дата, на която е заявен отказа:………………………………………………………………

Прилагам касова бележка/фактура за закупуване на стоките №/дата .....................................................................

 

 

Дата: …………………………….                                        Подпис ………………………………..

(Подпис на Клиента само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Изтеглете Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки. 

 

 

 

Приложение № 2

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от Закона за защита на потребителите

 

Cтaндapтни yĸaзaния зa oтĸaз:

І. Пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe или извън тъpгoвcĸия oбeĸт.

ІІ. Имaтe пpaвo дa ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, бeз дa пocoчвaтe пpичини зa тoвa, в cpoĸ от 14 дни.

ІІІ. Cpoĸът зa oтĸaз e 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo Bиe или тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт Bac, cтe влeзли във влaдeниe нa cтoĸитe.

Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз, тpябвa дa ни yвeдoмитe по един от следните начини:

- Moжeтe дa пoпълнитe и пoдaдeтe пo eлeĸтpoнeн път cтaндapтния фopмyляp зa oтĸaз, Приложение 1, или дpyгo нeдвycмиcлeнo зaявлeниe зa oтĸaз нa нaшия yeбcaйт www.atribg.com. Aĸo изпoлзвaтe тaзи възмoжнocт, ниe нeзaбaвнo щe Bи изпpaтим пo eлeĸтpoннa пoщa cъoбщeниe зa пoтвъpждeниe нa пoлyчaвaнeтo нa oтĸaзa.

- Можете да използвате приложения Стандартен формуляр за упражняване право на отказ, Приложение № 1 към настоящите Общи условия, който да попълните и изпратите по пощата на адрес: град София, п.к. 1517, ул. “Проф. Беньо Цонев“ №2 или на имейл адрес: shоp@atribg.com.

- Можете да отправите друго недвусмислено писмено заявление, което да изпратите по пощата на адрес: град София, п.к. 1517, ул. “Проф. Беньо Цонев“ №2 или на имейл адрес: shоp@atribg.com.

Зa дa cпaзитe cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa, e дocтaтъчнo дa изпpaтитe cъoбщeниeтo cи oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз пpeди изтичaнeтo нa cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa.

ІV. Дeйcтвиe нa oтĸaзa.

 1. Aĸo ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, ниe щe Bи възcтaнoвим цената на стоките, по отношение на които е упражнено право на отказ, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и във вcичĸи cлyчaи нe пo-ĸъcнo oт 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo ни инфopмиpaтe зa Baшeтo peшeниe зa oтĸaз oт нacтoящия дoгoвop. Щe извъpшим възcтaнoвявaнeтo пo пocoчeнa oт вac бaнĸoвa cмeтĸa; във вceĸи cлyчaй тoвa възcтaнoвявaнe нямa дa бъдe cвъpзaнo c ниĸaĸви paзxoди зa Bac.
 2. Имaмe пpaвo дa oтлoжим възcтaнoвявaнeтo нa плaщaниятa дo пoлyчaвaнe нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe ни пpeдcтaвитe дoĸaзaтeлcтвa, чe cтe изпpaтили oбpaтнo cтoĸитe, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo.
 3. Bиe oтгoвapятe eдинcтвeнo зa нaмaлявaнe cтoйнocттa нa cтoĸитe вcлeдcтвиe нa употребата им, paзличнo oт нeoбxoдимoтo зa ycтaнoвявaнe нa тяxнoтo ecтecтвo, xapaĸтepиcтиĸи и дoбpo фyнĸциoниpaнe.

 

ІІІ. Връщане на закупените стоки

 1. Очакваме да ни върнете или да изпратите стоките на адрес: град София, п.к. 1517, ул. “Проф. Беньо Цонев“ №2без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.
 2. Стоката трябва да бъде върната:

- в оригиналната й опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване, замърсяване и други;

- в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по Стоката като надраскване, счупване и други подобни както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);

- в пълна окомплектовка, така както Стоката е била закупена (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности, в случай че Стоката представлява комплект от няколко отделни продукта);

- с придружаващата Стоката документация (в това число гаранционна карта, ръководство на потребителя, инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);

- заедно с доказателство за плащането на цената на Стоката (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).

 1. При връщане по куриер сте длъжни да осигуритеопаковка, която да предпазва Стоката, да не лепитетоварителници, етикети и тиксо директно по оригиналната опаковка.
 2. Разходи по връщане или изпращане на стоките са изцяло за Ваша сметка. Разходите се очаква да не надвишат значително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

 

ІV. Отговорност на Клиента

 1. Вие трябва да върнете или да изпратите стоките в търговски вид, който позволява предлагането им за повторна продажба и отговаряте за намалената стойност на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 2. На основание чл. 57 от ЗЗП, правото на отказ не се прилага за договори:

- за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от нас.

- за доставка на стоки, изработени по Ваша поръчка или съобразно Вашите индивидуални изисквания;

- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

- за доставка на стоки с нарушена цялост или нарушена опаковка.

- в останалите хипотези на чл. 57 от ЗЗП.

ВНИМАНИЕ: Не е възможно връщане на оцветени продукти   или продукти по индивидуална заявка на Клиента!

 1. При установяване на употреба на стоките по начин, който намалява стойността им, при разкъсвания или нарушения на търговската опаковка и/или етикета на стоките, ние си запазваме правото, на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, да намалим сумата за възстановяване, пропорционално на намалената стойност, нарушената опаковка и/или етикет.
 2. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на стоката при транспорт до получаването й от нас на адрес: град София, п.к. 1517, ул. “Проф. Беньо Цонев“ №2се носи изцяло от КЛИЕНТА.
 3. Ако не изпратите или не ни предадете обратно стоката в 14 дневен срок, считано от датата, на която сте ни информирали за Вашето решение за отказ от договора, ще считаме, че сте оттеглили отказа си от договора за продажба и желаете да задържите стоките, в който случай ние се освобождаваме от задължението си да Ви възстановим заплатените суми.

 

 Дoпълнитeлнa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция вижтe нa www.atribg.com

 

 

 

Приложение №3

ФОРМУЛЯР

за връщане на стоки при отказ от договора, замяна или рекламация

опълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора за продажба на определена стока, да замените определена стока или да предявите рекламация за определена стока)

 

До „Атри” ЕООД, ЕИК 121299911

ул. „Проф. Беньо Цонев“ №2

1517 София

тел. 02-9625538, имейл: shоp@atribg.com

 

 

От ……………………………………….......................................…………………………………………….

(три имена на потребителя)

Адрес: ……......................................…………………………………………………………………………..

Тел.: ...............................................................e-mail:............................................................................

Банкова сметка за възстановяване на суми (когато е приложимо):

IBAN: ……………………………………………

BIC: ……………………………………………...

Титуляр: …...........................................................................................…………………………………….

С настоящото ви уведомявам, че (отбележете правилното):

- в законоустановения 14-дневен срок от доставката желая да се откажа от сключения с вашето дружество договор за покупка на стоките, върнати заедно с този формуляр, и да ми бъде възстановена платената за тях цена по посочената по-долу банкова сметка.

- в законоустановения 14-дневен срок от доставката се отказвам от стоките, върнати заедно с този формуляр, и желая да ги заменя със следните/ата стоки/а при същите договорни условия, като доплатя или получа плащане на разликата в цената:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

- предявявам рекламация поради дефект/несъответствие на стоките, върнати заедно с този формуляр, като желая

а) да бъдат заменени с нови

б) да бъдат поправени1.

В случай, че замяна или поправка не са възможни, желая да ми бъде възстановена цената на стоките по посочената по-горе банкова сметка.

Стоките са заявени с поръчка номер ………………......……. от дата ………………………………….

Доставени на дата ……………………………………………………

Дата, на която е заявен отказа:………………………………………………………………

Прилагам касова бележка/фактура за закупуване на стоките №/дата .......................................................................................................................................................

 

Дата: ___________                                      Подпис на клиента:___________________

 

1На основание чл. 112, ал. 1 от ЗЗП „АтриЕООД си запазва правото да извърши ремонт или замяна на стоките по своя собствена преценка, ако избраният от клиента начин за обезщетение е невъзможен или непропорционален в сравнение с другия.

Изтеглете оттук:

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ от договор -Приложение № 1 към настоящите Общи условия;

Формуляр за отказ от договора, Приложение № 3 към настоящите Общи условия

To Top