ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Въведение

Настоящата политика по защита на личните данни урежда как “АТРИ” ЕОOД, събира, обработвана и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

Атри ЕООД е търговско дружество, вписано в регистъра на Агенцията по вписванията с ЕИК 121299911. Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас по следните начини:

- По пощата на адрес 1517 София, ул. Проф. Беньо Цонев 2, партер, магазин 2

- По телефон 02-9625538

- E-mail atri@abv.bg

- Чрез формата за контакт на уебсайт atribg.com

 

Цели на Политиката

- С настоящата политика на “Атри” ЕОOД се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

- С приемането и прилагането на настоящата политика се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

 

Термини и дефиниции

 1. „Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до клиентите на Дружеството (физически лица и физическите лица, представляващи юридическите лица), както и тази, свързана с неговите служители, които са идентифицирани или чрез която същите могат да бъдат идентифицирани пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Личните данни са индивидуални данни и представляват тайна, съгласно ЗЗЛД.
 2. „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване и др.).
 3. "Субект на личните данни"е посетителят на нашия сайт. Тази политика се отнася само за физически лица, освен, ако изрично не е указано нещо различно.
 4. „Администратор на лични данни” е Дружеството “Атри” ЕООД, което самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни.
 5. „Регистър на лични данни” е структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии съобразно вътрешните документи на Дружеството, която може да бъде централизирана и децентрализирана и е разпределена на функционален принцип.
 6. "Лоялен клиент"е маркетингова дейност, при която се предоставят клубни карти за пазаруване "Лоялен клиент". Картите дават възможност за получаване на търговски отстъпки, маркирани в горния край на картата.

 

Лични данни обработвани от Атри ЕООД

Личните данни са всяка информация, отнасяща се до Вас като посетител на нашия сайт, чрез която можем да Ви идентифицираме при заявка за закупуване на продукти, регистрация в програмата Лоялен клиент, абониране за нашия бюлетин. Тези данни включват:

 1. Имена, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка при изпращане на пратки с куриерски фирми.
 2. Трите имена на физическо лице, ЕГН, адрес на местоживеене за издаване на търговски документи - декларации и фактури.
 3. Информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт и/или приложение;
 4. Съобщенията, които ни изпращате чрез писма, имейли, чат, обаждания и кореспонденция в социални мрежи.
 5. Местоположението, в това число географското местоположение в реално време на Вашия компютър или устройство чрез GPS, Bluetooth и Вашия IP адрес, заедно с местоположенията на източници на Wi-Fi интернет и на телекомуникационни клетки, въз основа на масово потребление, в случай че използвате характеристики, базирани на местоположение, и включите настройките на Вашето устройство и компютър за определяне на местоположението.

 

Цели за събиране и обработка на личните данни

Във връзка с изпълнение на нормативно установени задължения, при осъществяване на своята дейност, Дружеството обработва лични данни за следните цели:

 1. Предоставяне на поръчани от Вас продукти и услуги.
 2. 2. Контакт с Вас за уточняване на поръчката, количество или сума, както и допълнителни въпроси относно поръчката и доставката й.
 3. Идентификацията е необходима за изпълнение на задължения по Закона за счетоводството, КТ или по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването и изпълнението на договор.
 4. За издаване на клиентска карта в програмата Лоялен клиент.
 5. За целите на директния маркетинг- само при предварително получено съгласие на потребителя, Дружеството ще се свързва периодично с Вас по електронен път с информация за промоционални предложения, нови продукти и цени. Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

 

Обработване на лични данни

 1. Дружеството обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Личните данни, които Дружеството събира и обработва следва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват.
 2. Дружеството поддържа личните данни във вида и формата, които позволяват идентифициране самоличността на физическите лица за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на целите, за които личните данни се обработват.
 3. Дружеството спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД (разкриване на расов или етнически произход, разкриване на политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации; сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; лични данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном), като изключения се допускат само в случаите, предвидени в чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛД.
 4. Притежателите на личните данни изразяват свободно своето съгласие относно обработването на отнасящи се за тях лични данни чрез изрично даване на съгласие с отметка в бокса: Съгласен съм с Политиката за личните данни. Само лица на възраст от 16 или повече години могат да предоставят своето лично съгласие. За деца под тази възраст се изисква съгласието на техните родители или законни настойници.
 5. Служителите и клиентите на Дружеството имат право по всяко време на обработването да поискат блокиране или унищожаване (изтриване) на събрани за тях лични данни, в случаите, когато оспорват тяхната точност или обработването им е незаконосъобразно.
 6. В случаите, когато данните не са получени от служителите или клиентите, Дружеството ги информира за целите и правното основание на обработването, за категориите предоставени данни и техния източник, за получателите, на които ще бъдат предоставени, както и за правото му на достъп до неговите лични данни.

Като администратор на лични данни Дружеството обработва личните данни лично или чрез възлагане на Обработващ данните с надлежно оформен договор.

 

Преносимост на данните

Можем да споделим личните Ви данни със следните трети страни за целите, описани по-долу:

 1. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни.
 2. Доверени куриерски фирми и доставчици, посредством които фирмата осъществява дейността си.
 3. Доверени доставчици на услуги за интернет;
 4. Юридически и други професионални съветници, съдилища и правоохранителни служби във всички държави, в които работим, за да упражним законовите си права във връзка с договорните ни отношения с Вас;
 5. Социални медии:  Възможно е да имате достъп до услугите на социални мрежи от трети страни чрез нашия уебсайт или приложение, или преди да влезете на нашия уебсайт или приложение. Когато сте се регистрирали със свой акаунт от социална мрежа, ние ще получим личните данни, които Вие изберете да споделите с нас, чрез тези услуги на социалните мрежи, в съответствие с техните настройки за поверителност, с цел подобряване и персонализиране на Вашето използване на уебсайта или приложението ни. Възможно е също да използваме добавки за социални мрежи на нашия уебсайт или приложение. В резултат на това, данните Ви ще бъдат споделени с доставчика на Вашата социална мрежа и е възможно те да бъдат представени на профила на Вашата социална мрежа за споделяне с другите от мрежата Ви. Моля, обърнете се към правилата за поверителност на тези трети страни - доставчици на социални медии, за да научите повече за тези практики. 

 

Срок за съхранение на данните

Сроковете за съхранение на личните данни в съответния регистър се определят от законовите ни задължения по ЗС, КТ и други нармативни актове, както и да отговорим на оплаквания, запитвания и за да защитим законовите си права в случай на предявен иск.

След постигане целите на обработване на личните данни (съдържащи се в регистрите на Дружеството) в рамките на посочените по ал.1 срокове за съхранение, те ще  бъдат унищожени по сигурен начин.

 

Права и задължения във връзка с личните ви данни

Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), правата на физическите лица по отношение на личните им данни, включват:

 1. Информираност;
 2. Достъп до собствените ви данни;
 3. Коригиране (ако данните са неточни);
 4. Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 5. Право на възражение пред администартора срещу обработването и/или разкриването на лични данни при наличие на законово основание за това;
 6. Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 7. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 8. Право на защита по административен или съдебен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Задължения на физическите лица

 1. Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.
 2. Ако предоставяте лични данни на трети лица, а не свои, Ваше задължение е да информирате третото лице, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.

 

Ред за упражняване на права

Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до Дружеството съдържащо следната информация:

- Име, адрес

- Описание на искането

- Предпочитан начин за получаване на информацията

- Подпис, дата на подаване и адрес за кореспонденция.

Заявлението се подава по един от следните начини:

- На място в офиса на фирмата

- По пощата на адрес 1517 София, ул.Проф. Беньо Цонев 2, партер, магазин 2

- По е-mail atri@abv.bg

- Чрез формата за контакт на уебсайт atribg.com

 

Сигурност на данните

Дружеството е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен личните данни от неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

 

Промени в Правила за поверителност

Нашите Правила за поверителност могат да бъдат променяни периодично, като ще бъдете уведомявани за всяка промяна в тях чрез имейл или съобщение на нашия уебсайт.

 

To Top