ПОЛИТИКА НА ВРЪЩАНЕ

Отказ от договор

(1) На основание чл. 50 от ЗЗП Клиентът, който е физическо лице и действа в качеството си на потребител, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Клиента или упълномощено трето лице, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на онлайн магазина и Приложение № 1 към тези Общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна  на www.atribg.com и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Cpoĸът започва да тече от датaтa, нa ĸoятo Bиe или тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт Bac, cтe влeзли във влaдeниe нa cтoĸитe.

(3) Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз, тpябвa дa ни yвeдoмитe по един от следните начини:

- Moжeтe дa пoпълнитe и пoдaдeтe пo eлeĸтpoнeн път cтaндapтния фopмyляp зa oтĸaз, Приложение 1, или дpyгo нeдвycмиcлeнo зaявлeниe зa oтĸaз нa нaшия уeбcaйт www.atribg.com. Aĸo изпoлзвaтe тaзи възмoжнocт, ниe нeзaбaвнo щe Bи изпpaтим пo eлeĸтpoннa пoщa cъoбщeниe зa пoтвъpждeниe нa пoлyчaвaнeтo нa oтĸaзa.

- Можете да използвате приложения Стандартен формуляр за упражняване право на отказ, Приложение № 1, който да попълните и изпратите по пощата на адрес: град София, п.к. 1517, ул. “Проф. Беньо Цонев“ №2 или на имейл адрес: shоp@atribg.com.

- Можете да отправите друго недвусмислено писмено заявление, което да изпратите по пощата на адрес: град София, п.к. 1517, ул. “Проф. Беньо Цонев“ №2 или на имейл адрес: shоp@atribg.com.

(4) Зa дa cпaзитe cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa, e дocтaтъчнo дa изпpaтитe cъoбщeниeтo cи oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз пpeди изтичaнeтo нa 14-дневния cpoĸ зa oтĸaз oт дoгoвopa.

(5) Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Клиента.

(6) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора или да сключат договора – ако предложение за сключването му е отправено от Клиента.

(7) При направен отказ от договора от страна на Клиента, Атри ЕООД му възстановява заплатената сума в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Атри ЕООД, по банков път на посочена от Клиента банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания: върнатата и получена от Атри ЕООД стока е в изряден търговски вид, без нарушена опаковка, без смесване и без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба или други обстоятелства.

С цел избягване на съмнение, 14-дневният срок започва да тече от датата на получаването на Стоката от Атри ЕООД, отразена в документите за предаване на Стоката от служител на куриера, извършил доставката.

(8) В случаите на отказ от поръчката, разходите свързани с уведомяването на Търговеца и разходите за  връщане на Стоките са изцяло за сметка на Клиента.

(9) Стоките се връщат(предават лично или се изпращат), без наложен платеж, на следния адрес на Търговеца: 1517, гр. София, Проф. Беньо Цонев 2, ведно с всички документи, свързани с доставката: касова бележка и/или фактура, приемо-предавателен протокол и др, ако са издадени такива.

(10) До момента на връщане или предаване на стоките на адреса на Търговеца по ал. 3, рискът от случайното погиване, загуба или повреждане на стоката се носи изцяло от Клиента.

(11) Клиентът се задължава да полага грижата на добър стопанин докато съхранява получените от Търговеца стоки, като осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.1. Клиентът трябва да върне или изпрати стоките в добър търговски вид, който позволява предлагането им за повторна продажба и носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

(12) Стоката трябва да бъде върната:

- в оригиналната й опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други;

- в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по Стоката като надраскване, счупване и други подобни както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);

- в пълна окомплектовка, така както Стоката е била закупена (в това число всички части, аксесоари и принадлежности, в случай че Стоката представлява комплект от няколко отделни продукта);

- с придружаващата Стоката документация (инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);

- заедно с доказателство за плащането на цената на Стоката.

(13) Когато Клиентът връща стока с право на възстановяване на заплатената сума, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и се възстановява само действително платената от Клиента сума.

(14) На основание чл. 57 от Закона за защита на потребителите, правото на отказ по т. 1 не се прилага в следните случаи:

  1. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa Клиента или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния;
  2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  5. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;
  6. за стоки, които след получаването им от Клиента са били разопаковани по такъв начин, че е нарушен търговския им вид и са изпробвани по начин, който нарушава възможността да бъдат предложени отново на други Потребители в Сайта поради нарушаване на търговския им вид.
  7. в останалите хипотези на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

ВНИМАНИЕ: Не е възможно връщане на оцветени продукти или продукти по индивидуална заявка на Клиента!

(15) Вместо отказ от договора за продажба Клиентът има право да поиска замяна на стоките с други (заместваща доставка), предлагани чрез онлайн магазина, като изпрати в писмен вид попълнен Формуляр за връщане, замяна и рекламации, Приложение №3 и върне стоката за замяна в оригинална, неотваряна опаковка, като приложи оригиналната фактура или оригиналната касова бележка.

(16) Връщаната Стока трябва да отговаря на изискванията в т.12.

(17) На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП разходите за връщане на стоката обратно до ТЪРГОВЕЦА и за доставката на нова (заместваща) стока до КЛИЕНТА са за сметка на КЛИЕНТА.

РЕКЛАМАЦИИ

(1) Клиентите, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняват правото си на рекламация по реда, предвиден в глава V, раздел II и раздел III от Закона за защита на потребителите. При упражняване на правото на рекламация Клиентът следва да уведоми Атри ЕООД писмено на shop@atribg.com като използват предоставения Формуляр за връщане, замяна и рекламации, Приложение №3.

(2) Рекламацията може да се предявява лично пред ТЪРГОВЕЦА или пред упълномощено от него лице в търговските му обекти или да се изпраща писмено по пощата до адреса на управление на ТЪРГОВЕЦА.

(3) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена в срок от 14 дни от датата на приемане на Стоката от Куриера.

(4) При предявяване на рекламацията на стока Клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

(5) Рекламации за стока, която не съоветства на поръчаната или за стока с видим дефект се приема от Атри ЕООД единствено в случай, че е предявена в момента на получаване на Стоките и в присъствието на Куриера, доставил Стоките, за което се съставя протокол, подписан от Клиента и Куриера. В противен случай, Клиентът не може да прави рекламация за липсваща или несъответстваща Стока.

(6) При липсваща или повредена Пратка, Клиентът следва да се обърне към Куриера, който е длъжен да състави констативен протокол и разходите за липсващата или повредена Стока се покриват от Куриера.

(7) С подписването на разписката за приемане на доставката „без забележки“ Клиентът не може да прави рекламация за липси, нарушена цялост, количествени или видими качествени щети, повреди или несъответствия на стоката. Като клиентът потвърждава, че е получил стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката и стоките съответстват на изискванията, освен за скрити недостатъци

(8) При предявяване на рекламация Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и имейл за контакт.

(9) При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

- касова бележка и/или фактура;

- протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

- други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(10) Атри ЕООД ще разгледа рекламацията и ще Ви изпрати обратна информация на посочения от Вас имейл адрес.

(11) Ако рекламацията е основателна Атри ЕООД изпраща на Клиента нова Стока от същия вид за собствена сметка. В случай, че не може да се осигури същата Стока, се предлага вариант за избор на Стока на същата стойност. Ако Клиентът не приеме този вариант, Търговъцът възстановява стойността на Клиента в законоустановения срок.

(12) Ако рекламацията е неоснователна, Атри ЕООД уведомява Клиента за становището си на посочения от същия имейл адрес. Ако Клиентът желае да  получи обратно рекламираната Стока, всички разходи за връщането са за негова сметка.

(13) Ако в 30 (тридесет) дневен срок след уведомяване за становището, клиента не потърси стоката си, „Атри“ ЕООД запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея на първоначалния и притежател.

(14) В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, Клиенти, които имат качеството на потребител по смисъла на ЗЗП,  могат да отнесат спора за разрешаване в Комисията за защита на потребителите или в компетентния български съд.(15) КЛИЕНТИТЕ, които имат качество на потребител по смисъла на ЗЗП, имат право да отнасят всички спорове с ТЪРГОВЕЦА, свързани с изпълнението или неизпълнението на задължения, произтичащи от договори за онлайн продажба или предоставяне на услуги към Орган за алтернативно решаване на спорове чрез Платформата за онлайн решаване на спорове (Патформа за ОРС), достъпна на адрес:

To Top